Home
Home

Moderamen
Het moderamen bestaat uit de predikanten, de scriba en een vertegenwoordiger vanuit het college van kerkrentmeesters, de diaconie en de ouderlingen. Het moderamen heeft als taak de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden. Daarnaast worden er besluiten genomen die in het moderamen genomen kunnen worden en er worden besluiten voorbereid die ter besluitvorming aan de kerkenraad worden voorgelegd. Het moderamen komt bijeen op de tweede maandag van de maand, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering.

Moderamen:
M.H. (Marieke) Smit - de Graaf, voorzitter
Ds. A.T. (Bram) Maarleveld, vice-voorzitter
E.(Elize) de Jongste, scriba, tevens namens de diaconie
W. (Wilma) Verstoep - van 't Noordende namens de ouderlingen