Home
Home

College van diakenen
De diaconie is verantwoordelijk voor het diaconale werk binnen en buiten de kerk. De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. Diakonie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, wordt concreet gestalte gegeven aan naastenliefde als één van de belangrijkste taken van de kerk. Oftewel: helpen waar geen helper is. De diaconie heeft een Bijbelse opdracht om samen met de gemeente vorm te geven aan het diaconale werk.

Hebt u sociale of financiële problemen, of weet u dat van anderen, schroomt u dan niet om een beroep te doen op één van de diakenen. De diaconie helpt mensen in sociale of financiële nood op verschillende terreinen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of iemand lid is van de kerk of niet.

Naast individuele hulp, zamelt de diaconie geld in voor lokale projecten en projecten in binnen- en buitenland. Te denken valt aan de hospice Hoeksche Waard, de Hendrikshoeve, Vluchtelingenwerk, tehuizen Oost-Europa, Compassion, financiële hulp aan rampgebieden. De diakonie ontplooit ook verschillende lokale activiteiten als koffie-ochtenden, WMO-raad, boodschappenpakketten voor minima, etc.

Taakomschrijving diaken
Als diaken maak je deel uit van de kerkenraad en ben je medeverantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de erediensten.

Je legt daartoe de belofte van geheimhouding af van alles wat je in het kader van je werkzaamheden ter kennis komt en een vertrouwelijk karakter draagt.

Samen met de andere diakenen vorm je het College van Diakenen dat verantwoordelijk is voor de diakonale bewustwording van de gemeente, het stimuleren van de diakonale inzet van de gemeente en de inzameling en het beheer van de diakonale gelden die aan de gemeente zijn/worden toevertrouwd.

In de eredienst heb je een bijzondere taak bij het inzamelen van de diakonale gaven, de viering van het Heilig Avondmaal en de voorbereiding van de voorbede.

Indien nodig bezoek je adressen waar sprake is van diakonale nood, verwijs je door naar hulpverlenende instanties of schakel je de gemeente in om een helpende hand te bieden.

Tijd
½ tot 1 volle avond in de week.
10 kerkenraadsvergaderingen
6 diaconievergaderingen
3 'overige' avonden
Incidenteel huisbezoek

De diakenen zijn:
C. (Corrie) Dijksman - Snel
E. (Elize) de Jongste
B.C. (Bas) van der Burgh