Home
Home

ANBI Informatie Diaconie
Hervormde Gemeente Numansdorp

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente (PKN) te Numansdorp
Telefoonnummer 0186-651401
kerkgebouw:  
RSIN/Fiscaal nummer: 803496898
Website adres: http://www.hervormdnumansdorp.nl/    
E-mail: diaconie@hervormdnumansdorp.nl
Adres kerkgebouw: Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum 'De Voorhof'
  Torenstraat 16
  3281 XP Numansdorp
KvKnummer 76426610

De Hervormde Gemeente te Numansdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

Onze gemeente is te typeren als een hechte, warme gemeenschap waarin met elkaar wordt meegeleefd en naar elkaar wordt omgezien.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Numansdorp.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.                                                
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

Het beleidsplan 2018­-2021 van onze gemeente vindt u op de website: 
http://www.hervormdnumansdorp.nl

E. Beloningsbeleid.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens betreffende de Diaconie treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De Staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en betalingen. De actuele gegevens worden ieder jaar vastgelegd in een jaarrekening die door een accountant van een beoordelingsverklaring wordt voorzien.

De diaconie heeft een vermogen in de vorm van geldmiddelen uit opbrengsten van verkochte landerijen, maar krijgt ook nog pachtopbrengsten uit de nog in bezitting zijnde landerijen en bebouwde onroerende zaken. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

Jaarrekening 
De jaarrekening over het jaar 2023 vind u hier.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren door middel van bijdragen in collectes en acties.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan plaatselijk diaconaal werk in de vorm van tijdelijke ondersteuning en activiteiten in het diaconale ontmoetingscentrum. Daarnaast word de inkomsten en een deel van het vermogen besteedt zowel landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 

Verder worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De verantwoorde bijdragen aan andere organen in bovenstaand overzicht betreft de door de PKN goedgekeurde tijdelijke bijdrage van de diaconie aan het algemene werk van de hervormde gemeente Numansdorp. Deze bijdrage is in 2018 beëindigd.